درب ضد سرقت

صفحه اصلی / مقالات

درب های ضدسرقت عمدتاً دارای یک ورق فلزی بسیار مقاوم میباشند که این نوع فلز نفوذ هر نوع وسیله ای را غیرممکن میسازد و یا به عبارت شفاف تر با نهایت تاخیر در نفوذ مواجه میشود.

درب ضد سرقت